Tekstinės informacijos tvarkymo pagrindai ir priemonės

Darbo tikslas įgyti teksto įvedimo ir redagavimo, simbolių ir pastraipų formatavimo, puslapio apipavidalinimo, lentelių kūrimo ir tvarkymo įgūdžius.

1. Teorinė dalis.

Teksto redaktorius (teksto procesorius) Microsoft Word 2000 – viena iš raštinės programų paketo Microsoft Office 2000 programų – yra sudėtinga programų sistema, dirbanti Windows 95/98, Windows NT 3.51/4.0 ar vėlesnių šių operacinių sistemų versijų aplinkoje. Pagrindinė Word 2000 teksto redaktoriaus paskirtis – laiškų, ataskaitų, knygų ir kitų tipų dokumentų ruošimas ir spausdinimas. Word’u sukurtuose dokumentuose gali būti tekstas, lentelės, diagramos, grafika ir praktiškai visi kiti duomenys (garsas, videoklipai ir kt.). Rašybos ir gramatikos tikrinimo, sinonimų parinkimo priemonės padeda surasti klaidas. Galima išsaugoti dokumentą HTML formatu, iškviesti HTML failus iš interneto, intraneto ar FTP serverių, lengva kurti Web svetaines. Makrokomandų kūrimo (automatiniu būdu ar programuojant specialia programavimo kalba Visual Basic) priemonės praplečia redaktoriaus galimybes.

Microsoft Word 2000 atmintinė

Atmintinėje naudojamus pažymėjimus, pvz.: Tools®OptionsŢGeneral. skaityti taip: parinkti vykdyti meniu skyriaus Tools komandą Options ir suaktyvinti skyrių/paspausti komandinį mygtuką/parinkti sąraše General. Klaviatūros klavišų paspaudimas žymimas klavišo pavadinimu tarp ženklų “<” ir “>”, pvz., <Esc>.

1.      Programos paleidimo būdai:

1)      darbalaukyje du kartus spragtelti pele į programos piktogramą;

2)       Start®Programs®Microsoft Word (programos paleidimo skyriaus komanda);

3)      du kartus spragtelti pele į programos paleidimo failo Winword.exe piktogramą;

4)      spragtelti pele į Microsoft Word mygtuką specialiojoje Microsoft Office priemonių juostoje.

2.      Programos baigties būdai:

1)      File®Exit;

2)      vykdyti komandą Close iš programos sisteminio meniu;

3)      paspausti lango užvėrimo mygtuką programos lango antraštės dešiniajame viršutiniame kampe.

3.      Naujo dokumento kūrimas:

a)      File®New... ;

b)      atsivėrusio lango New skyriaus General sąraše parinkti tuščio dokumento ruošinio (šablono) reikšmę Blank Document.

4.      Standartinės formos dokumento (šablono) naudojimas. File®New... Pasirodžiusiame lange:

a)      pasirinkti šablonų grupę: General (bendrieji), Legal Pleadings (sprendimai), Letters&Faxes (laiškai ir faksogramos), Memos (užrašai), Other Documents (kiti dokumentai), Publications (publikacijos), Reports (ataskaitos) arba Web Pages (tinklalapiai);

b)      šablonų sąraše pasirinkti reikiamą šabloną.

5.      Egzistuojančio dokumento atvėrimas. File®Open... Pasirodžiusiame lange:

a)      išskleidžiamajame sąraše Look in parinkti laikmeną (diską), kurioje įrašytas dokumentas;

b)      naujame sąraše Look in parinkti katalogą, kuriame užregistruotas įrašytas dokumentas;

c)      failų tipų sąraše (Files of type) parinkti filtro reikšmę: Word Document (*.doc);

d)     išskleidžiamajame sąraše File name  parinkti arba įrašyti atveriamo dokumento failo vardą;

e)      paspausti komandinį mygtuką Open.

6.      Dokumento įrašymas.  File®Save As... Pasirodžiusiame lange:

a)      išskleidžiamajame sąraše Save in parinkti laikmeną (diską), kurioje reikia išsaugoti failą;

b)      naujame sąraše Save in parinkti katalogą, kuriame reikia užregistruoti įrašomą failą;

c)      spragtelti “pele” lauke File Name (jame turi pasirodyti mirksintis teksto žymeklis) ir jame įrašyti įrašomo failo vardą,  pvz.: rastas

d)     išskleidžiamajame sąraše Save as type parinkti failo prievardžio (plėtinio) reikšmę: Word Document (*.doc);

e)      paspausti komandinį  mygtuką Save.

Dokumentų įrašymo formatai gali būti parenkami išskleidžiamajame sąraše Save as type: tekstinis (Text Only (*.txt)), praturtintas tekstinis (Rich Text Format (*.rtf)), tinklalapio (Web page), ankstesnių versijų ir kitų populiarių teksto redaktorių.

Visam dokumentui įslaptinti reikia lango Save As meniu skyriuje Tools parinkti komandą General Options... Paskui pasirodžiusiame lange Save srityje File sharing options for “failo vardas” įrašyti slaptažodį, reikalingą dokumentui atverti (Password to open) ir/arba modifikuoti (Password to modify).

7.      Išankstinė spausdintino dokumento peržiūra. File®Print Preview. Pasirodžiusiame lange ir įkeltoje peržiūros lango valdymo priemonių juostoje:

a)       pasirinkti peržiūrimus dokumento puslapius spaudinėjant klaviatūros klavišus Page Up ir Page Down arba vertikaliąja slenkamąja juosta;

b)      keisti puslapio vaizdo mastelį mygtuku Zoom Control (               );

c)      užverti peržiūrą paspaudžiant komandinį mygtuką Close.

8.      Dokumento spausdinimas. File®Print... Pasirodžiusiame lange:

a)      išskleidžiamajame sąraše Name parinkti spausdintuvo tipą;

b)      išskleidžiamajame sąraše Print What parinkti spausdinamą objektą: dokumentą (Document), dokumento aprašą (Document properties), komentarus (Comments), stilių (Styles), AutoText elementus (AutoText entries) arba klavišų paskirstymą (Key assignments);

c)      srities Copies lauke Numbers of copies galima įrašyti arba parinkti spausdinamų kopijų skaičių;

d)     srityje Page Range nurodyti spausdinamą dokumento dalį: viską (All), tik veikiamąjį puslapį, kuriame yra  žymeklis (Current Page), nurodytus puslapius (Pages) arba pažymėtą sritį (Selection);

e)      išskleidžiamajame sąraše Print nurodyti spausdinamus puslapius: visus (All pages in range), tik lyginius (Even pages) arba tik nelyginius (Odd pages);

f)       srityje Zoom parinkti viename popieriaus lape spausdinamų kelių dokumento puslapių skaičių (Pages per sheet) arba pakeisti spausdinamo dokumento mastelį (Scale to paper size);

Papildomus spausdinimo parametrus parinkti galima nuspaudus komandinį mygtuką Options…, o spausdintuvo – Properties.

9.      Darbo lango rodymo būdai:

1)      View®Normal (standartinis, grynam  tekstui tvarkyti, bet grafiniai objektai neatitinka jų tikslios padėties puslapyje, nematomos puslapio antraštės ir paraštės);

2)      View®Web Layout (interneto tinklalapio vaizdas);

3)      View®Print Layout (tikrasis vaizdas: dokumentas ekrane vaizduojamas taip, kaip bus spausdinamas (kai daug iliustracijų, tada sulėtėja dokumento peržiūra));

4)      View®Outline (eskizo(sandaros), kai rodoma teksto hierarchinė struktūra pagal suskirstymą į skyrius, skirsnius, punktus ir t.t.).

10.  Puslapio vaizdo ekrane mastelio parinkimas.

a)       View®Zoom...

b)      pasirodžiusiame lange srityje Zoom to arba išskleidžiamajame sąraše Percent parinkti mastelio dydį: dokumento rodymui išnaudojant visą darbo lango plotį (Page width), teksto rodymui išnaudojant visą darbo lango plotį (Text width), rodyti visą puslapį (Whole page) ar kelis puslapius (Many pages).

11.  Lapo sandaros parametrų nustatymas. File®Page Setup... Pasirodžiusiame lange:

a)      skyriuje Margins parinkti lapo matmenis: viršutinės (Top), apatinės (Bottom), kairiosios (Left),  dešiniosios (Right) ir papildomos įrišimo (Gutter) paraščių dydžius bei vietą: kairėje (Left) ar viršuje (Top); srityje From edge – antraštės (Header) ir poraštės (Footer) atstumus nuo lapo kraštų; naudoti veidrodines šonines paraštes (Mirror margins), spausdinti du dokumento puslapius viename popieriaus lape (2 pages per sheet);

b)      skyriuje Paper Size parinkti lapo dydį ir posūkį: standartinį lapo formatą (Paper Size), arba įrašyti individualųjį lapo plotį (Width) ir aukštį (Height).
srityje Orientation
posūkį: vertikaliajame lape (Portrait) ar horizontaliajame  (Landscape);

c)      skyriuje Paper Source galima parinkti popieriaus įlaidą, nurodančią iš kurios spausdintuvo lentynos bus įleidžiamas popierius;

d)     skyriuje Layout parinkti puslapio struktūros parametrus: sekcijos pradžią (Section start), antraščių ir poraščių sudarymo sąlygas: skirtingas nelyginiuose ir lyginiuose puslapiuose (Different odd and even) ir skirtingą pirmajame puslapyje (Different first page), vertikaliojo išlyginimo (Vertical alignment), eilučių numeravimo (Line Numbers...) ir rėmelių brėžimo (Borders...) būdus.

Kiekviename skyriuje išskleidžiamajame sąraše Apply to galima nurodyti dokumento dalį, kuriai taikyti nustatytus lapo sandaros parametrus: visam dokumentui (Whole document), nuo šios vietos tolyn (This point forward), pažymėtajai sričiai (Selected text) ar pažymėtosioms sekcijomis (Selected Sections).

12.  Teksto srities pažymėjimas pele:

a)      bet kokio dydžio             – tempti pele nuo žymimos srities pradžios iki pabaigos;

b)      eilutės                              – spragtelti pele kairėje lapo paraštėje ties žymima eilute;

c)      kelių gretutinių eilučių    – tempti pele  kairėje lapo paraštėje nuo pirmos iki paskutinės                    žymimos eilutės;

d)     stačiakampio bloko         – laikant nuspaustą klaviatūros klavišą <Alt>, tempti pele nuo                   žymimo bloko vieno kampo iki priešingo;

e)      viso dokumento              – Edit®Select All arba spragtelti 3 kartus pele kairiojoje               lapo paraštėje, arba <Ctrl>+<A>;

f)       žodžio                             – du kartus spragtelti pele žodyje;

g)      sakinio                             – laikant nuspaudus klavišą <Ctrl>, spragtelti sakinyje pele;

h)      pastraipos                        – spragtelti du kartus pele kairiojoje lapo paraštėje ties žymima

                                                 pastraipa.

13.  Šrifto ir jo parametrų parinkimas. Šrifto parametrus galima parinkti 3 būdais:

1)      keičiant dokumentui skirto šablono parametrus (stilių, darbinį šriftą);

2)      parenkant kitą šriftą ir jo parametrus prieš pradedant rašyti;

3)      parinkti šriftą ir jo parametrus pažymėtai sričiai:

a)      pažymėti sritį, kurioje norime pakeisti simbolių šriftą;

b)      Format®Font. Paskui pasirodžiusiame lange skyriuje Font:

·      sąraše Font parinkti šrifto pavadinimą;

·      sąraše Font Style parinkti šrifto stilių: paprastąjį (Regular arba Normal), pusjuodį (Bold), kursyvinį (Italic) arba pusjuodį kursyvinį (Bold Italic);

·      sąraše Size parinkti arba įrašyti šrifto dydį punktais (1 punktas= 1/72 colio »0,35277 mm);

·      išskleidžiamajame sąraše Color parinkti spalvą;

·      išskleidžiamajame sąraše Underline style parinkti teksto pabraukimo būdą;

·      išskleidžiamajame sąraše Underline color parinkti pabraukimo spalvą;

·      srityje Effects  parinkti  šrifto efektus: perbraukimas (Strikethrough), dvigubas  perbraukimas (Double strikethrough),  viršutinis indeksas (Superscript), apatinis indeksas (Subscript), šešėlis (Shadow), kontūras (Outline),  iškeltas kontūras (Emboss), įspaustas kontūras (Engrave), mažosios raidės paverčiamos didžiosiomis išlaikant mažųjų raidžių dydį (Small caps), visos raidės paverčiamos didžiosiomis (All caps) ir paslėptas tekstas (Hidden). Paskutinysis efektas veiksmingas tik papildomai Tools®Options komanda atvertame lange skyriuje View srityje Formatting marks išjungus jungiklį Hidden text.

c)      skyriuje Character Spacing parinkti simbolių suspaudimo (Scale) ir išretinimo/sutankinimo (Spacing, By) parametrus, vertikaliąją simbolių padėtį eilutėje (Position, By): standartinę (Normal), pakeltąją (Raised) arba nuleistąją (Lowered).

d)     skyriuje Animation sąraše Animation parinkti animacijos elementus.

Kai kuriuos šriftų parametrus (stilių, šrifto pavadinimą, dydį ir stilių: pusjuodį ir kursyvinį, pabraukimą, teksto spalvą, šrifto spalvą, laipsnio rodiklį ir indeksą) patogu parinkti priemonių juostoje Formatting:

14.  Kopijavimas/perkėlimas naudojant pagalbinę iškarpų atmintinę:

a)      pažymėti kopijuojamą/perkeliamą dokumento fragmentą (tekstą, grafinį objektą) ;

b)      Edit®Copy/Cut arba              /        arba     <Ctrl+C>/<Ctrl+X>;

c)      perkelti žymeklį į įkėlimo vietą ;

d)      Edit®Paste arba       arba <Ctrl+V>.

Iškarpų atmintinėje vienu metu galima laikyti iki 12 dokumento fragmentų, o komanda Paste įkelia paskutinįjį iš jų. Pamatyti ir panaudoti kitus iškarpų atmintinės fragmentus galima pasinaudojus komanda View®Toolbars įjungtos priemonių juostos Clipboard iškarpų atmintinės valdymo mygtukais.

15.  Darbas su lentelėmis (komandos patalpintos meniu skyriuje Table):

a)      sukurti naują lentelę:

perkelti žymeklį į įterpimo vietą, paskui Table®Insert®Table… Pasirodžiusiame lange:

·      lauke Number of columns parinkti arba įrašyti lentelės stulpelių skaičių;

·      lauke Number of rows parinkti arba įrašyti lentelės eilučių skaičių;

·      srityje AutoFit behavior parinkti stulpelių plotį: fiksuotą (Fixed Column width), prisitaikantį prie turinio (AutoFit to contents) arba prisitaikantį prie lango (AutoFit to window).

Automatinio stulpelių išplėtimo galima atsisakyti komanda Table®Table_PropertiesŢTableŢOptions atvertame lange srityje Options išjungus jungiklį  Automatically resize to fit contents.

b)      įterpti naują stulpelį:

·      teksto žymeklį perkeltį į stulpelį, šalia kurio reikia įterpti, arba jį pažymėti.

·      Table®Insert®Columns to the Left  (įterpiant kairiau) arba Table®Insert®Columns to the Right  (įterpiant dešiniau).

c)      įterpti naują eilutę:

·      teksto žymeklį perkeltį į eilutę, šalia kurios reikia įterpti, arba ją pažymėti.

·      Table®Insert®Rows Above (įterpiant aukščiau) arba Table®Insert®Rows Below (įterpiant žemiau).

d)     įterpti naują langelį:

·      teksto žymeklį perkeltį į langelį, šalia kurio reikia įterpti;

·      Table®Insert®Cells… Pasirodžiusiame lange parinkti vieną iš įterpimo vietų: į kairę nuo pažymėtos  skilties (Shift Cells Right), virš pažymėtos skilties (Shift Cells Down), įterpti eilutę (Insert Entire Row) ar įterpti stulpelį (Insert Entire Column).

e)      pašalinti lentelę/stulpeliusį/eilutes/langelius:

·      pažymėti naikinamą lentelę/stulpelius/eilutes/langelius;

·      Table®Delete®Table/Columns/Rows/Cells.

f)       brėžti rėmelius:

·      pažymėti lentelės sritį;

·      Format®Borders and Shading…ŢBorders. Pasirodžiusiame lange:

ü srityje Setting parinkti vieną iš rėmelio brėžimo būdų: atsisakyti (None), linija apie pažymėtą sritį (Box), linijos tarp visų skilčių (All arba Grid) arba vartotojo nuožiūra (Custom) (brėžimo būdą galima parinkti ir peržiūros langelyje Preview);

ü sąraše Style parinkti brėžimo linijos tipą;

ü išskleidžiamajame sąraše Color parinkti linijos spalvą;

ü išskleidžiamajame sąraše Width parinkti linijos storį;

ü išskleidžiamajame sąraše Apply to nurodyti lentelės fragmentą: pažymėtąjį (Cell) ar visą lentelę (Table).

g)      spalvinti foną:

·      pažymėti lentelės sritį;

·      Format®Borders and Shading…ŢShading. Pasirodžiusiajame lange:

ü  parinkti fono spalvą (Fill, atsisakyti fono – None), rašto, uždedamo ant fono, intensyvumą (Style) ir spalvą (Color);

ü išskleidžiamajame sąraše Apply to nurodyti lentelės fragmentą: pažymėtąjį (Cell) ar visą lentelę (Table).

h)      parinkti tipinį lentelių formatą:

·      pažymėti lentelės sritį;

·      Table®Table AutoFormat;

·      siūlomų formatų sąraše Formats pasirinkti taikomą formatą, kurio vaizdas rodomas srityje Preview.

·      srityje Formats to apply galima parinkti tik taikomus formato elementus: ribų linijas (Borders), fono spalvinimą (Shading), šriftą (Font), spalvą (Color), automatinį stulpelių pločio parinkimą (Autofit);

·      srityje Apply special formats to galima nurodyti, ar taikyti tipinio formato parametrus atskiriems lentelės elementams: antraščių eilutėms (Heading rows), pirmajam stulpeliui (First column), galinei eilutei (Last Row) ir galiniam stulpeliui (Last column).

i)        pažymėti lentelę/stulpelį/eilutę:

·      perkelti žymeklį į lentelę/stulpelį/eilutę;

·      Table®Select Table/Select Column/Select Row arba tempti pele.

j)        pažymėti langelį: perkelti žymeklį į langelį arba langelio juostoje spausti pele, kai žymeklis įgyja rodyklės pavidalą.

k)      keisti stulpelio plotį: nuspausta pele stumdyti stulpelio dešinėje esančią skiriamąją liniją arba:

·      pažymėti stulpelį(–us), kurių plotį reikia keisti (nebūtina);

·      Table®Table Properties. Pasirodžiusiajame lange skyriuje Column nustatyti stulpelio plotį (Preferred width), matavimo vienetus (Measure in) ir pasirinkti sekantį (Next Column) ar ankstesnį (Previous Column) stulpelį.

l)        keisti eilutės aukštį: nuspausta “pele” stumdyti ekrano kairėje pusėje esančioje liniuotėje dvigubą juostelę ties eilutės skiriamaja linija arba:

·      pažymėti eilutę(–es), kurių plotį reikia keisti (nebūtina);

·      Table®Table Properties. Pasirodžiusiajame lange skyriuje Row nustatyti eilutės aukštį (Specify height arba Row height is).

m)    skaidyti langelius:

·      pažymėti skaidomą langelį;

·      Table®Split Cells... Atsivėrusiame lange:

ü lauke Numbers of columns nustatyti, į kiek stulpelių skaidyti langelį;

ü lauke Numbers of rows nustatyti, į kiek eilučių skaidyti skiltį.

n)      sulieti kelis langelius:

·      pažymėti suliejamus langelius;

·      Table®Merge Cells.

o)      nurodyti bendrus visos lentelės parametrus:

·      Table®Table PropertiesŢTable

·      pasirodžiusiame lange galima tiksliai nurodyti lentelės plotį (Prefered width), horizontalaus išlyginimo būdą (Alignment), kairiosios paraštės įtrauką (Indent from left), teksto “aptekėjimo” apie lentelę būdą (Text wrapping), atstumus nuo lentelės langelių kraštinių iki teksto pradžios (Options).

Perkelti lentelę į kitą vietą patogu tempiant pele dviejų susikertančių rodyklių pavidalo žymeklį, rodomą kairiau  lentelės kairiojo viršutiniojo kampo.

 

p)      rikiuoti lentelės duomenis pagal pasirinktus stulpelius:

·      pažymėti lentelės sritį;

·      Table®Sort…

·      pasirodžiusiame lange išskleidžiamajame sąraše Sort by parinkti pirmąjį rikiavimo raktą (stulpelį), išskleidžiamajame sąraše Type – duomenų tipą: tekstas (Text), skaičiai (Number) ar datos (Date), paskui – rikiavimo tvarką: abėcėlės/didėjimo (Ascending) arba priešingą/mažėjimo (Descending);

·      analogiškai nustatyti antrojo (Then by) ir trečiojo (Then by) rikiavimo raktų parametrus;

·      srityje My list has nurodyti, kad viršutinėje eilutėje yra stulpelių antraštės (Header row) arba duomenys (No header row).

Kai kuriuos lentelės tvarkymo parametrus patogu parinkti priemonių juostoje Tables and Borders:

16.  Darbas su teksto stulpeliais:

a)      jeigu sritis yra dokumento pabaigoje – dokumento pabaigoje įterpti tuščią eilutę;

b)      pažymėti sritį, kurią reikia išdėstyti stulpeliais (dokumento pabaigoje įterptos tuščios eilutės žymėti nereikia);

c)      Format®Columns… Pasirodžiusiame lange:

·      nustatyti reikiamą stulpelių skaičių (Number of columns) arba parinkti puslapio skaidymo stulpeliais būdą ( Presets);

·      srityje Width and spacing nustatyti reikiamo stulpelio plotį (Width)  bei atstumą iki kito stulpelio (Spacing);

·      vienodam stulpelių pločiui įjungti jungiklį Equal column width;

·      išskleidžiamajame sąraše Apply to parinkti skaidomo stulpeliais dokumento dalį: visą dokumentą (Whole document), nuo teksto žymeklio (This point forward) ar tik pažymėtą teksto sritį (Selected text).

17.  Puslapinių antraščių kūrimas. View®Header and Footer. Atvertoje priemonių juostoje:

a)      perjunginėjant mygtuką Switch Between Header and Footer  pasirinkti viršutiniąją (Header)  arba apatiniąją (Footer) puslapinę antraštę;

b)      mygtukais galima įvesti/įkelti reikiamą informaciją: įrašyti tekstą, puslapio numerį (Insert Page Number), puslapių skaičių (Insert Number of Pages), datą (Insert Date), laiką (Insert Time), kitą informaciją (Insert  AutoText arba Insert Field).

c)      grįžti į dokumentą (Close).

18.  Stiliaus parinkimas. Format®Style… Pasirodžiusiame lange:

a)      išskleidžiamajame sąraše List rodyti pilną stilių sąrašą (All  styles);

b)      sąraše Styles parinkti reikiamą stilių;

c)      grįžti į dokumentą vartojant pasirinktą stilių (Apply).

19.  Stiliaus parametrų keitimas Format®Style… Pasirodžiusiame lange:

a)      išskleidžiamajame sąraše List rodyti pilną stilių sąrašą (All styles);

b)      sąraše Styles parinkti reikiamą stilių;

c)      Modify...®Format . Atsivėrusiame meniu parinkti ir keisti po vieną iš keičiamų stiliaus parametrų: šriftą (Font), pastraipas (Paragraph), tabuliaciją (Tabs), rėmelio braižymo būdą (Border), kalbą (Language), pozicinį rėmelį (Frame) arba pastraipų numeravimą (Numbering).

20.  Pastraipų formavimas:

a)      pažymėti formuojamą(as) pastraipą(as)

b)      Format®Paragraph... ŢIndents and Spacing. Pasirodžiusiame lange:

·      srityje Indentation parinkti kairiosios (Left) ir dešiniosios (Right) pastraipos įtraukų dydžius bei pastraipos pirmosios eilutės kairiosios (Special: First line) arba kabančios pastraipos (Special: Hanging) įtraukos dydį;

·      srityje Spacing  nustatyti paliekamo tarpo dydį prieš (Before) ir po (After) pastraipos bei atstumą tarp eilučių (Line Spacing:, At);

·      išplėstiniame sąraše Alignment parinkti vieną iš pastraipos išlyginimo būdų: pagal kairį kraštą (Left), centrą (Centered), pagal dešinį kraštą (Right) arba abu kraštus (Justified). Tą pat galima atlikti ir atitinkamomis priemonių juostos
Formatting
 komandomis.

21.  Pastraipų numeravimas ir žymėjimas:

a)      pažymėti numeruojamas pastraipas;

b)      Format®Bullets and Numbering... Pasirodžiusiame lange:

·      suaktyvinti vieną iš skyrių: skaitmeninis numeravimas (Numbered), specialiųjų simbolių (Bulleted) arba kelių lygių (Outline Numbered);

·      pasirodžiusiame lange pele parinkti norimą numeravimo/žymėjimo būdą;

·      paspausti komandinį mygtuką Customize... . Pasirodžiusiame lange galima parinkti įvairius numeravimo arba žymėjimo simbolių formavimo parametrus: numeravimo būdą, numeravimo simbolių šriftą, pradinį numerį (Number format), numeravimo simbolių (Number position, Bullet position) ir pastraipų teksto (Text position) pozicijas, numeravimo simbolį (Bullet character).

22.  Formatų kopijavimas:

a)      pažymėti teksto sritį, kurios formatą reikia pritaikyti kitam tekstui;

b)      priemonių juostoje Standard spragtelti formatų kopijavimo mygtuką Format Painter;

c)      pele, įgavusia ant mygtuko nupiešto teptuko pavidalą, pažymėti teksto sritį, kuriai reikia pritaikyti kopijuojamą formatą.

23.  Tabuliatorių tvarkymas:

a)      pažymėti pastraipas, kurioms reikia nustatyti tabuliaciją – tiksliai nusakytas pozicijas pastraipos eilutėje ir įvedamo teksto orientaciją jų atžvilgiu;

b)      Format®Tabs. Pasirodžiusiame lange:

·      nurodyti pastraipos eilutėje (liniuotėje vietą) poziciją (Tab Stop Position), kurioje turi būti tabuliacijos pozicijos žymė, pvz., 1.27 cm, 2.5 in ir t.t. Pozicija paprastai nusakoma atstumu nuo lapo kairiosios paraštės;

·      srityje Alignment parinkti teksto išlyginimo būdą tabuliacijos pozicijos atžvilgiu:  kairįjį (Left), centruotą (Center), dešinįjį (Right), dešimtainio taško (Decimal) ar skyriklio (statmeno brūkšnio) (Bar);

·      srityje Leader pasirinkti tabuliacijos pozicijos kairėje likusius tarpus užpildysiantį užpildą: tuščią (1 None), taškinę liniją (2.), brūkšninę liniją (3---) ar ištisinę liniją (4___);

·      nurodytai vietai (pozicijai) perkelti į tabuliacijos pozicijų sąrašą spausti komandinį mygtuką Set, pažymėtai vietai panaikinti – komandinį mygtuką Clear, visoms vietoms panaikinti – komandinį mygtuką Clear All, tabuliacijos žingsniui nustatyti pagal nutylėjimą – parinkti reikšmę lauke Default tab stops.

24.  Specialiųjų simbolių (kurių nėra klaviatūroje) įkėlimas:

a)      teksto žymeklį nustatyti įterpimo vietoje;

b)      Insert®Symbol... ŢSymbols   arba  ŢSpecial Characters ( ©®™§¶‘’“” ir kt.);

c)      išskleidžiamajame sąraše Font parinkti šriftą su specialiais simboliais;

d)     sąrašo Font peržiūros lange pele parinkti reikiamą simbolį;

e)      įkelti simbolį (Insert) ir  grįžti į dokumentą (Close arba <Esc>).

25.  Atšaukti/pakartoti įvykdytus veiksmus: Edit®Undo/Repeat.

26.  Parametrų matavimo vienetų nustatymas. Tools®Options...ŢGeneral. Pasirodžiusiajame lange  sąraše Measurement Units parinkti vieną iš matavimo vienetų: cm (Centimeters), colius (Inches), punktus (Points) arba pikus (1 pica=12 points).

27.  Teksto dalies paieška/pakeitimas. Edit®Find/Replace... ŢReplaceŢMore. Atsivėrusiame lange:

a)      lauke Find What įrašyti ieškomų simbolių seką;

b)      lauke Replace With įrašyti tekstą, kuriuo reikia keisti simbolių seką, įrašytą lauke Find What;

c)      išskleidžiamajame sąraše Search parinkti paieškos kryptį: visame dokumente (All), nuo žymeklio pozicijos iki dokumento pradžios (Up) arba pabaigos (Down);

d)     parinkti vykdomą komandą: keisti visame dokumente (Replace All),  Replace (keisti tik vieną surastą seką) arba rasti sekančią tokių simbolių seką (Find Next).

28.  Priemonių juostų tvarkymas:

a)      View®Toobars... ®CustomizeŢToobars...

b)      sąraše Toolbars spragsint pele įjungti/išjungti priemonių juostas.

29.  Teksto redagavimo operacijos:

a)      naujos pastraipos įterpimas po eilute/virš eilutės, kurioje yra žymeklis:

·      žymeklį perkelti į pastraipos pabaigą/pradžią;

·      spausti klaviatūros klavišą <Enter>.

b)      dviejų pastraipų suliejimas:

·      žymeklį perkelti į viršutinės pastraipos pabaigą/apatinės pastraipos pradžią;

·      spausti klaviatūros klavišą <Delete> /<Backspace>.

c)      pažymėtos srities panaikinimas:

·      pažymėti naikinamą sritį;

·      spausti klaviatūros klavišą <Delete> arba <Backspace>.

d)     simbolio, esančio teksto žymeklio kairėje/dešinėje panaikinimas: spausti klaviatūros klavišą <Backspace>/<Delete>.

e)     

įterpimo/perrašymo režimo perjungimas: Tools®OptionsŢEdit. Pasirodžiusiame lange įjungti/išjungti Overtype mode arba du kartus spragtelint pele įjungti/išjungti OVR informacinėje eilutėje, esančioje programos lango apačioje:

Be to, šioje eilutėje iš kairės į dešinę rodomas matomo puslapio numeris (vartotojo numeracija), sekcijos numeris, matomo puslapio eilės numeris/bendras puslapių skaičius, atstumas nuo teksto žymeklio iki lapo viršaus, eilutės ir stulpelio, kuriame yra žymeklis, numeriai ir darbo būdo jungikliai.

30.  Rašybos ir gramatikos tikrinimas. Tools®Spelling. Pasirodžiusiame lange:

a)      kairėje viršuje esančioje srityje raudonai pateikiamas žodis, nerastas žodyne (užrašas srities pavadinimo vietoje – Not in Dictionary), o žaliai – netaisyklingas gramatiškai (užrašas srities pavadinimo vietoje – klaidos tipas);

b)      srityje Suggestions galima pasirinkti vieną iš siūlomų pataisymų arba tiesiogiai taisyti klaidingą žodį;

c)      pasirinkti vieną ištaisymo variantų, spaudžiant komandinį mygtuką: netaisyti  klaidingo žodžio (Ignore); netaisyti šio klaidingo žodžio visame dokumente (Ignore All), pakeisti srityje Suggestions parinktu variantu (Change), pakeisti srityje Suggestions parinktu variantu visame dokumente (Change All) arba įtraukti taisymo duomenis į automatinio taisymo žodyną (AutoCorrect).

Tikrinimo kalbą galima parinkti komanda Tools®Language®Set Language, o rašybos tikrinimo parametrus – komanda Tools®OptionsŢSpelling & Grammar atvertame lange: įjungti/išjungti rašybos (Check spelling as you type) ir gramatikos (Check grammar as you type, Check grammar with spelling) tikrinimo režimus.

Automatinio rašybos taisymo parametrai parenkami komanda Tools ®AutoCorrect atverto lango skyriuje AutoCorrect.

31.  Nacionalinių kalbų rašmenų parinkimas:

a)      Start®Settings®Control Panel®KeyboardŢLanguage. Pasirodžiusiame lange:

·      srityje Installed keyboard languages and layouts sąraše Language parinkti nacionalinę kalbą, pvz., Lithuanian;

·      srityje Switch locales parinkti klaviatūros klavišų derinį, nurodantį kaip nacionalinę kalbą parinkti klaviatūros klavišais: Left Alt+Shift, Ctrl+Shift arba None;

·      ar Windows užduočių  juostoje patalpinti išskleidžiamojo nacionalinių kalbų sąrašo indikatorių (Enable indicator on taskbar);

·      komandinio mygtuko Properties paspaudimu atvertame lange galima pasirinkti savitą nacionalinės kalbos klaviatūros klavišų išdėstymo variantą, pvz., Lithuanian (Baltic) – skaitinį, kai lietuviškiems rašmenims “paskolinami” pagrindinėje klavišų grupėje esantys skaitmenų klavišai: 1 – ą, 2 – č, 3 – ę, 4 – ė, 5 – į, 6 – š, 7 – ų, 8 – ū ir + – žLithuanian (IBM) – q – ą, < – č, / – ę, “ – ė, [ – į, > – š, : – ų, x – ū, w – ž, Lithuanian (Programmers) ar kitus.

Jeigu jungiklis Enable indicator on taskbar įjungtas – nacionalinę kalbą galima pasirinkti Windows užduočių juostos dešinėje esančiu indikatoriumi, kuris rodo darbinę nacionalinę kalbą (Lt – lietuvių, En – anglų ir t.t.).

b)      nacionalinių kalbų sąrašo papildymas: Start®Settings®Control Panel®KeyboardŢLanguage. Pasirodžiusiame lange:

·      srityje Installed keyboard languages and layouts paspausti komandinį mygtuką Add;

·      pasirodžiusiame lange išskleidžiamajame sąraše Language parinkti nacionalinę kalbą.

32.  Adreso spausdinimas ant vokoTools ® Envelopes and Labels Ţ Envelopes. Pasirodžiusiame lange:

a)      lauke Delivery Address įrašyti gavėjo adresą;

b)      lauke Return Address įrašyti siuntėjo adresą;

c)      paspaudus Feed nurodyti, kaip įdėti voką į spausdintuvą, voko dydį ir spausdinimo parametrus;

d)     parinkti vykdomą veiksmą: adresą spausdinti (Print) arba įkelti į dokumentą (Add to Document).

33.  Kitų programų objektų įkėlimas.

a)      perkelti teksto įvedimo žymeklį į įkėlimo vietą;

b)      Insert®ObjectŢCreate New (naujo objekto kūrimo priemonių parinkimas) arba
Insert®ObjectŢCreate from File (objekto įterpimas iš failo).

c)      sąraše Object type parinkti naujo objekto kūrimo priemonę arba paspaudus komandinį mygtuką Browse pasirodžiusiame lange parinkti įterpiamą failą.

34.  Puslapio išnašų įterpimas.

a)      Insert®Footnote komanda atverti dialogo langą:

b)      srityje Insert parinkti puslapio išnašos įrašymo vietą:  puslapio apačioje (Footnote) ar dokumento gale (Endnote)

c)      srityje  Numbering parinkti puslapio išnašų numeravimo būdą: automatinį (AutoNumber) ar individualųjį (Custom mark:) įrašant individualią žymę arba parenkant (Symbol), paskui OK

d)     atvertame išnašų redagavimo langelyje įrašyti puslapio išnašos tekstą

Išnašų peržiūra: View®Footnotes

2. Tipinė užduotis

1.      Paleiskite Microsoft Word programą (žr. 1).

2.      Sukurkite naują tuščią dokumentą (žr. 3).

3.      Parinkite dokumento darbo lango tikrojo vaizdo (Print Layout) rodymo būdą (žr. 9.3).

4.      Parinkite akims priimtiną puslapio vaizdo ekrane mastelį (žr. 10).

5.      Nustatykite šriftą Times New Roman (žr. 13).

6.      Šriftai (Format®Font... žr. 13).

a)      įveskite 2 skirtingo šrifto teksto fragmentus. Kiekvienoje teksto eilutėje keiskite tokius šrifto parametrus: Font, Font Style, Size, Color:

Font – Arial, Font Style – Regular, size – 16, color – Black.

Font – Courier New, Font Style  – Bold Italic, size – 10, color – Red.

b)      įveskite 3 skirtingus teksto fragmentus keičiant pabraukimo būdą (Underline žr. 13.3):

Single Single Single Single Single Single Single Single

Dotted Dotted Dotted Dotted Dotted Dotted Dotted Dotted Dotted

Words only Words only Words only Words only Words only

c)      įveskite 5 skirtingus teksto fragmentus keičiant parametrus Strikethrough, Superscript, Subscript, Small Caps, All Caps (žr. 13):

Strikethrough Strikethrough Strikethrough Strikethrough Strikethrough

NormalSuperscript NormalSuperscript NormalSuperscript NormalSuperscript

NormalSubscript NormalSubscript NormalSubscript NormalSubscript

Small Caps Small Caps Small Caps Small Caps

AllCaps AllCaps AllCaps AllCaps AllCaps

d)     įveskite 2 skirtingus teksto fragmentus keičiant atstumą tarp simbolių (Character Spacing žr. 13.3c):

Expanded By:7pt;Expanded By:7 pt;

Condensed By:1 pt; Condensed By:1 pt; Condensed By:1 pt; Condensed By:1 pt;

e)              įveskite ir eilutės centre patalpinkite simbolius, išlaikant jų proporcijas (Insert® SymbolŢ Symbols:Ţ[Font] Wingdings žr. 24):

:78

7.      Pastraipos (Format®Paragraph... žr. 20). Įveskite 4 skirtingai sutvarkytas pastraipas. Pasikartojantį tekstą ne perrašinėkite, bet kopijuokite (žr. 14). Reikiami pastraipų formatavimo parametrai yra įrašyti pastraipų tekste:

Šrifto aukštis (Size): 8 pt.. Ši pastraipa išlyginta pagal kairį kraštą. Ši pastraipa išlyginta pagal kairį kraštą. Ši pastraipa išlyginta pagal kairį kraštą. Ši pastraipa išlyginta pagal kairį kraštą. Prieš pastraipą atstumas 6 pt (Before). Po pastraipa atstumas 12 pt (After) . Atstumas tarp eilučių – Single (Line spacing) .

Šrifto aukštis (Size): 8 pt.. Ši pastraipa išlyginta pagal dešinį kraštą. Ši pastraipa išlyginta pagal dešinį kraštą. Prieš pastraipą atstumas 0 pt (Before). Po pastraipa atstumas 0 pt (After) . Atstumas tarp eilučių 1.5 Lines.

Šrifto aukštis (Size): 8 pt. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Ši pastraipa išlyginta pagal centrą. Atstumas tarp eilučių – Double. Atstumas tarp eilučių – Double

Šrifto aukštis (Size): 8 pt. Ši pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pirma pastraipos eilutė pastumta nuo krašto 2 cm (First line). Kairioji įtrauka – 1 cm (Indentation, Left). Dešinioji įtrauka – 2 cm (Indentation, Right). Pirma pastraipos eilutė pastumta nuo krašto 2 cm (First line). Atstumas iš kairės 1 cm (Indentation, Left). Atstumas iš dešinės 2 cm (Indentation, Right). Atstumas tarp eilučių – Exactly 8 pt.

8.      Tarpinis dokumento įrašymas į dėstytojo nurodytą katalogą: File® Save As (žr. 6). Taip pat įrašykite dokumentą į savo diskelio a:\word katalogą. Dokumento vardas – lab3.doc.

9.      Rėmeliai (Format®Borders and Shading... žr. 15f).

a)      nubrėžkite 2 skirtingus rėmelius keičiant parametrus: Setting, Style:

Plotis: 6 cm; Aukštis: 1 eilutė.

Plotis: 8 cm; Aukštis: 1 eilutė

b)      sutvarkykite 2 pastraipas keičiant skyriaus Shading parametrus: Fill, Patterns:

Plotis 8 cm; Aukštis: 1 eilutė

Plotis 12 cm; Aukštis: 1 eilutė

Plotis 8 cm; Aukštis: 1 eilutė

10.  Tabuliacija su skirtingais lygiavimo būdais ir vertikaliomis linijomis. Format®Tabs... žr. 23). Atsivėrusiame dialogo lange nustatykite norimus tabuliacijos taškus (įjungiant režimus):

ŕ        Bar (vertikali linija), Tab stop position laukelyje nustatykite 3.5 cm, Set, 6 cm, Set, 8.5 cm, Set;

ŕ        kiti tabuliacijos taškai: Left 2 cm, Set;

ŕ        Center 5 cm, Set;

ŕ        Right 8 cm, Set;

ŕ        Decimal (dešimtainio skaičiaus skyriklis) 11 cm.

Nepamirškite prieš kiekvieną įvedamą žodį ar skaičių paspausti <Tab>.Tada įvestas tekstas atrodys taip:

          left                  center                 right                     1110,2116

          left                  center                right                    1110,2116

        left             center          right               1110,2116

          left                  center                 right                     1110,2116

11.  Lentelės (komandų grupė Table žr. 15).

a)      lentelės kūrimas: Table®Insert Table... (žr. 15a).

Spalis

P

A

T

K

P

Š

S

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

b)      lentelės tvarkymas. Lentelės tvarkymui naudokite Table komandų grupės komandas. Rėmelius tvarkykite su Format® Borders and Shading... (žr. 15f):

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

16

17

18

19

 

 

12.  Stulpeliai (Format®Columns... žr. 16). 8 points dydžio šriftu ir nespausdami Enter klavišo įrašykite ir kopijuojant padauginkite tekstą bent iki 5 eilučių dydžio srities. Srities pabaigoje įterpkite tuščią eilutę, kurios nereikia žymėti nurodant pradinio teksto sritį.  Paskui šį tekstą išdėstykite 3 būdais: 3 stulpeliais, po to – 1 stulpeliu, po to – 3 stulpeliais.

a) pradinis tekstas, kurį reikia įrašyti 8 points dydžio šriftu:

Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais. Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas išdėstyti stulpeliais.  Tekstas, numatytas

Tuščia eilutė Tuščia eilutė Tuščia eilutė Tuščia eilutė

 

b)      išdėstyti a punkte pateiktą skaitinį tekstą stulpeliais 3 variantais kaip pateikta pavyzdyje. Pastaba. Nesistenkite, kad jūsų rezultatas tiksliai atitiktų pateiktą pavyzdį – čia pateiktas tik principinis vaizdas!

1 variantas tekstas turi būti išdėstytas trim stulpeliais:

 2 variantas tekstas turi būti išdėstytas vienu stulpeliu:

3 variantas – tik vidurinioji teksto dalis turi būti išdėstyta trim stulpeliais:

13.  Galutinis dokumento įrašymas į dėstytojo nurodytą katalogą: File® Save As... (žr. 6). Įrašykite dokumentą į savo diskelio a:\word katalogą. Dokumento vardas – lab3.doc.

14.  Atlikę 1 – 13 šios tipinės užduoties punktus sumaketuokite dokumentą taip, kad jis atitiktų pilną tipinės užduoties aprašymą, kurio fragmentas čia pateikiamas:

15.  Baikite dirbti MS Word programa (žr. 2).

16.  Darbo pabaiga: Start® Shut Down...Ţ Close all programs ...ŢYes.

Rekomenduojama literatūra

1.      B. Starkus, A. Kitkauskaitė. Word 2000 jūsų firmoje. Kaunas: Smaltija, 2000.

2.      Tekstų tvarkymas: [ECDL 3 modulis] / V. Dagys, V. Denisovas, S. Maciulevičius ir kt. Vilnius: Žara, 2000.

3.      Microsoft Word 2000 : Žingsnis po žingsnio. K.: Smaltija, 2000.

4.      B. Leonavičienė. Microsoft Word 2000: tekstinis redaktorius: skirta pradedančiajam vartotojui. Kaunas: Smaltija, 1999.

5.      D.Rutkauskienė, V.R.Kovertaitė, A.Lenkevičius. Windows 98 įstaigos darbe. MS Windows 98, MS Word 97, MS Excel 97, MS PowerPoint 97, raštvedyba. Kaunas, Technologija, 1999.